China

March 28, 2011 - April 26, 2011

Beijing -> Shanghai -> Hungzhou -> Chengdu -> Songpan